, , ,

Dataskydd och GDPR

Dataskydd och GDPR

Vi på Gräsklipparguiden lägger stor vikt på dig som kund och tar din integritet på största allvar. Därför vill vi informera dig om hur vi behandlar personuppgifter. Här finns information om dataskydd och GDPR och hur Gräsklipparguiden behandlar personuppgifter.

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR gäller från den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Mycket är likt men kravet över hur vi behandlar dina personuppgifter ändras. Därför beskriver vi mer i detalj hur vi sparar och analyserar dina personuppgifter nedan. Läs vidare om vill du veta mer om hur vi på Gräsklipparguiden skyddar dina personuppgifter.

Personuppgifter hos Gräsklipparguiden

Vad är personuppgifter?
Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Gräsklipparguiden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom Serfolk behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Serfolk tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Insamling personuppgifter
Så här samlar vi in personuppgifter:

 • Via hemsidan på kontaktformulär, via e-post och kommentarformulär.
 • Från tredje part

Gräsklipparguidens webbplats
Vanligtvis kan www.grasklipparguiden.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Vi använder också så kallade "cookies" (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.
Här kan du läsa mer om cookie


Med vårt intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål:

 • För marknadsföring och profilering, alltså kommunicera relevanta erbjudanden till er
 • För försäljning av våra erbjudanden
 • För att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • För statistik och analyser.

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor.
Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.
Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Överlämnande av personuppgifter
Under vissa omständigheter kan vi komma att överlämna personuppgifter från personer vi varit i kontakt med.
De aktörer som kan komma behandla insamlade personuppgifter är:

 • Hemsida24
 • Webbhotell
 • IT-leverantörer
 • Kundserviceleverantörer
 • Samarbetspartners
 • Print- och digitala kommunikationspartners
 • Mediabyråer och reklambyråer

Vid ett eventuellt överlämnande av Gräsklipparguiden så vidarebefodras personuppgifter till nya ägare. Vi kan i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, till exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar.

Inhämtade personuppgifter från annan part

 • För nya avtal kan tillämpas kreditprövning. Sökning på och identifiering av person och adress sker genom att personnummer kan skickas till SPAR (Statens postadressregister) och därefter till kreditinstitut.
 • För försäljning av produkter och tjänster kan vi inhämta persondata. Vi kan komma att köpa personuppgifter från andra källor, främst för att hitta målgrupper för våra erbjudanden. Denna behandling grundar sig antingen på att personen, via källan har, begärt offert från eller tecknat avtal med oss alternativt lämnat sitt samtycke till källan för överföring av data till oss.
 • Från olika samarbetspartners får vi uppgifter om dig som du själv lämnat till samarbetspartnern och därtill godkänt överlämnandet till Gräsklipparguiden för att du är intresserad av att bli kund hos oss.
 • Vid fakturering och betalning samlar vi in namn, personnummer, adressuppgifter. Som ev. används av Payson, Firmify, Cool Company, Bisnode och Klarna eller liknande företag för att bekräfta din identitet och adressuppgifter.
 • Sociala nätverk. Vi kan hämta information från sociala medier om våra besökare för att visa relevanta annonser från/på exempelvis Facebook och Google.
 • Leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.


Personuppgifter sparas
Om du är företagskund hos oss sparar vi era kontaktperoners personuppgifter och information vi fått av er.
När ni inte längre är kund hos oss sparar vi era personuppgifter i 60 månader för att lättare hjälpa er som kunder. Detta eftersom många kunder återkommer. 
Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi kan behöva spara uppgifter i 7 år om vi avslutar nuvarande upplägg med egen anställning. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört.

Säkerhet
Vi vidtar särskilda, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.
Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen samt till den enskilde enligt de regler som dataskyddsförordningen föreskriver. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Gräsklipparguiden.


Era rättigheter

Rätt till tillgång
Varje företag har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om er kontaktperson behandlas av Gräsklipparguiden Om sådana personuppgifter finns hos oss får berörd person efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Den som begär information ska kunna legitimera sig. Vi skickar svar till berört företag som finns registrerad hos oss inom 1 månad från det att begäran inkommit.

Rätt till rättelse
Var och en har rätt att begära rättelse av sin eget företags kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

Rätt till radering
Gräsklipparguiden kan radera personuppgifter om er anställde om laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Våra företagskunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • Behandling grundar sig enbart på ert samtycke och ni återkallar detta
 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och ni motsätter er att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • Informationen har inte behandlats enligt förordningen
 • Ni motsätter er behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ert intresse
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.


Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande
Gräsklipparguiden tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.

Rätt till portabilitet
Var och ett företag som har sin kontaktpersons personuppgifter hos Gräsklipparguiden har rätt att få ut dessa uppgifter på papper eller elektroniskt standardformat (Excel) för exempelvis överföring till annan part.

Rätt till begränsning av behandling
Ni har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av era personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om ni anser att personuppgifterna är felaktiga och ni har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan ni begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Rätt till invändning
Om Gräsklipparguiden hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till ersättning
Ni kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av ert företags kontaktpersons personuppgifter har lett till skada för er. Anspråk kan ställas direkt till Gräsklipparguiden.

Länkning
Uppgifterna på denna sida gäller för webbsidan www.grasklipparguiden.nu För ytterligare information om personuppgiftsbehandling med mera för andra hemsidor vi förvaltar hänvisas till respektive hemsida.
I de fall denna webbsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom koncernen gäller uppgifterna generellt inte för dessa webbsidor. Gräsklipparguiden svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana webbsidor.

Ändringar av personuppgiftspolicyn
Om det sker förändringar i Gräsklipparguidens policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på Serfolk. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontakter
Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud för Gräsklipparguiden kan nås via epost på info@grasklipparguiden.se

Reklam och annonser

Reklam inställningar
Om du vill få mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du kan avstå från den, vänligen besök youronlinechoices.com eller networkadvertising.org

Webbläsarbaserade kontroller
Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.
Spårningsskydd. Vissa webbläsare har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbsidor som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbsidor, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.

Vilken persondata kan era annonsörer ta del av?
Våra annonsörer får aldrig någon information som kan knytas direkt till dig som person, däremot får de ta del av ett pseudonymiserat* ID och en kod för den grupp av besökare där de valt att annonsera - ett så kallat annonssegment. Utifrån din besöks- och läshistorik placeras du i ett annonssegment och våra annonsörer kan köpa annonser som riktar sig mot ett sådant segment.
*data som inte kan kopplas till en specifik individ utan att man använder kompletterande information.

Hur kan man annonsera på er sida?
Annonsering på vår sida kan ske på två olika sätt, antingen genom direkt annonsering eller via programmatisk annonsering.
 

Direkt annonsering

Vid direkt annonsering köper annonsörer annonsplats direkt av oss och vi placerar annonserna direkt på våra sidor. Våra annonsörer köper vanligtvis ett antal annonsvisningar riktade mot ett eller flera annonssegment.
 

Programmatisk annonsering

Programmatisk annonsering är annonsering som sker i realtid. När du laddar vår sida sker en realtids-budgivning bland våra tillåtna annonsörer där det vinnande budets annonser visas. Vid budgivningen får annonsörer tillgång till ett pseudonymiserat ID och en kod för det annonssegment som du tillhör.
Den vinnande annonsören får visa sin annons för dig på vår sida. Annonsörer får möjlighet att säkerställa så att annonsen visas lagom ofta (frekvens) och även förhindra att de får betala för annonsvisningar som genererats av icke-mänskliga besökare (olika typer av botar eller försök till annonsbedrägeri).

Tredjepartscookies
Angående tredjepartstjänster, till exempel annonsnätverk, så har inte vi tillgång till den data som samlas in via tredjepartstjänster och kan därför inte heller lämna ut sådan information.

Gräsklipparguiden är deltagare i olika affiliate-annonsprogram från Adtraction Marketing AB, Adrecord AB, Tradedoubler AB och Double.net som är utformat för att webbplatser skall kunna tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till annonsörer.

Delar ni min profil och säljer till tredje part i syfte att rikta marknadsföring?
Nej

Lokal lagring av data - cookies

När du besöker vår sida kan vi eller de tjänsteleverantörer som vi arbetar med använda lokal lagring av data, som cookies/kakor, spårningsanrop eller liknande tekniker, för att säkerställa att du som användare får en så bra upplevelse som möjligt. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vad informationen används till.

Vad är lokal lagring av data?
Lokal lagring av data innebär att data lagras lokalt på den enhet som du använder. Det kan exempelvis ske med hjälp av så kallade cookies/kakor.

 • En kaka är information som skickas från vår webbserver till din webbläsare som sedan lagrar den som en fil på din enhet. Med hjälp av kakan kan vi känna igen din webbläsare och om du exempelvis tidigare gjort inställningar eller loggat in. Du kan läsa mer om användningsområdena nedan.
 • En sessionskaka försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare.
 • En permanent kaka lagrar en textfil i din enhet under en kortare eller längre period efter ditt besök (såvida du inte raderar dessa själv). Dessa kakor används bland annat för att hålla dig inloggad och för att hålla reda på inställningar som du har gjort.
 • Local storage är ett annat sätt för webbsidor att lagra samma typ av information och inställningar lokalt på din enhet. En skillnad mot kakor är att den lagrade informationen inte automatiskt följer med i anrop till servern.
 

Vad är spårningsanrop?
Spårningsanrop är anrop som görs av webbläsaren i bakgrunden under ditt besök på våra sajter. Anropet görs till en av våra servrar, eller till någon av våra samarbetspartners servrar, i syfte att möjliggöra analys enligt nedan beskrivna användningsområden.
Anropen innehåller vanligtvis information om den sida du besöker och information om vad som har hänt under besöket på sidan. Exempel på sådan information är hur lång tid du har varit på sidan, hur länge en eventuell video på sidan har spelats och huruvida annonser har varit synliga. För att kunna dra slutsatser om vad som skett över flera sidvisningar kan kakor och lokalt lagrad data skickas med i spårningsanrop.
Spårningsanrop kallas ofta trackingpixlar eller web beacons, då de ofta sker i form av laddning av en liten osynlig bild eller i form av AJAX-anrop.

Vad används informationen till?
Lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på vår webbsida, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

 • Inloggning och inställningar: Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa logga in varje gång du besöker vår webbsida, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort. Det kan handla om vilken volym du har valt i våra videospelare eller hur stor textstorlek du vill ha.
 • Anpassning och personalisering: Vi använder lokal lagring av data för att kunna anpassa upplevelsen av våra sajter eller appar bland annat baserat på vad du har läst eller tittat på tidigare. Detta för att vi ska kunna presentera innehåll som är relevant för dig.
 • Annonser: Lokal lagring används också för att styra annonser.
 • Tredje part: På vår webbsida förekommer också kakor från andra aktörer. Det kan vara företag som annonserar på våra sajter eller annonsbyråer som förmedlar annonser. Dessa används exempelvis för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för.
 • Analys: Vi använder olika mätverktyg för att samla statistik. Informationen som vi samlar in behövs för att vi ska veta hur vår webbsida används. Statistiken hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Olika mätverktyg fyller olika syften. Verktyg, som Google Analytics, används för att följa och analysera surfandet över tid. Eftersom vi inte har inloggningar kan den data som vi samlar in inte kopplas till dig som person. För webbsidor med inloggade användare samlas data som kan kopplas direkt till en fysisk person.
 • Utveckling: För att kunna utveckla vår webbsida behöver vi förstå hur den används. Vi använder därför lokal lagring av data för att samla in statistik i aggregerad form om användandet. Vi använder också lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare.

Google Analytics
Webbplatsen använder Google Analytics som webbanalysverktyg. De kakor som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om
 • när du besökte webbplatsen första gången
 • när du besökte webbplatsen senast
 • när ditt nuvarande besök påbörjades 
 • hur många gånger du besökt webbplatsen
 • vilket som är det unika id-numret för din webbläsare
 • hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor).
Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats.
Data samlas in anonymt och rapporter sammanställs om antal besökare, tid på sidan och vilka sidor som besökts. För ytterligare information om Googles integritetsregler, klicka på följande länk

www.google.com/intl/en/policies/privacy


Youtube
När filmer som vi har bäddat in från någon av våra Youtubekanaler spelas används kakor av Youtube.com.


Så kan du hantera lokal lagring av data
Du kan själv radera kakor från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras.
Om du väljer att inaktivera kakor kan det innebära att viss funktionalitet på vår webbsida slutar att fungera, samt att inställningar inte sparas.

Här hittar du information om hur du hanterar kakor i några av dina webbläsare:
Chrome
Firefox
Safari
Microsoft


Så förhindrar du att kakor lagras
Om du inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta innebär dock ibland att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera för dig.

 • Du kan när som helst radera kakor från din webbläsare.
 • Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att kakor sparas.
 • Du kan ladda ner ett insticksprogram till din webbläsare som gör att Google Analytics inte kommer att skriva kakor till din webbläsare eller spåra hur du använder webbplatsen. Det gäller för alla webbplatser du besöker.

Microsoft ger dig mer information om cookies.

Tredjepartsleverantörer som t ex. Google använder cookies för att visa annonser utifrån dina tidigare besök på den här webbplatsen.

 • Google och partners till dom använder en speciell DoubleClick-cookie för att visa annonser baserat på dina besök på andra webbplatser på internet. Detta kallas för intressebaserad annonsering.
 • Hos Google kan du välja att ta bort användningen av DoubleClick-cookien. På Google kan du se listor på alla tredjepartsleverantörer som använder och visar annonser på den här webbplatsen. Där kan du också se länkar till webbplatser som du kan besöka om du vill ta bort tredjepartsleverantörernas cookies som används för intressebaserad annonsering.

Vad är intressebaserad annonsering? 
Intressebaserad annonsering är en metod för att presentera annonser på de webbplatser du besöker på Internet och göra dem mer anpassade till dina intressen. Intressen grupperas baserat på tidigare användning av Internet, och Internetanvändare visas sedan annonser som matchar deras intressen. Marknadsföringen blir på så sätt bättre anpassad och mer användbar för dig.

Frågor & Svar dataskydd och GDPR

Vad är GDPR?
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU. GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du har som enskild.
Om det här svaret inte hjälpte kontakta oss via info@grasklipparguiden.se


Vilken persondata sparar ni om mig

 • För våra besökare samlar vi inga personuppgifter – vi samlar alltså ingen information som direkt kan kopplas till en fysisk person. Anonymiserad data samlas dock in och innehåller till exempel information om vilka undersidor som läses och vilka typer av enheter som används. Dessa uppgifter kan vi dock inte koppla till dig som person.


Jag surfar på er sida och ser att ni sätter flera cookies i min webbläsare. Hur hanterar ni cookies och i vilket syfte?
På vår sida används olika typer av cookies. Läs mer om cookie´s här.

Besökare
För besökare på våra sajter samlar vi inga personuppgifter – vi samlar alltså ingen information som direkt kan kopplas till en fysisk person. Anonymiserade data samlas dock in och innehåller till exempel information om vilka saker som läses och vilka typer av enheter som webbsidan läses på.

Om jag vill veta mer om detta var kan jag då läsa?
Då hänvisar vi till den utmärkta sidan "Your online choices".